Một ngày ở Wonderkids Academy

Một ngày ở Wonderkids Academy

Wonderkids Academy mở cửa đón trẻ từ 7h30 sáng đến 5h00 chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu:

Thời gian Hoạt động

7:30 – 8:00 am Đón trẻ và Khởi động ngày mới

8:00 – 8:30 am Ăn sáng

8:30 – 9:00 am Hoạt động ngoài trời

9:30 – 10:00 am Giờ tự chọn

10:00 – 10:30 pm Hoạt động nhóm lớn

10:30 – 11:00 am Hoạt động nhóm nhỏ

11:00 – 12:00 pm Ăn trưa

12:00 – 2:30 pm Ngủ trưa

2:30 – 2:50 pm Ăn xế

2:50 – 3:40 pm Hoạt động nhóm lớn

3:40 – 4:00 pm Ăn nhẹ

4:00 – 4:30 pm Giờ tự chọn

4:30 – 5:00 pm Hoạt động ngoài trời

5:00 pm Trả trẻ

1 tuổi – 3 Tuổi 3 Tuổi – 6 Tuổi Chương trình

Bài viết liên quan