Mô hình giáo dục HEI Schools (Phần Lan)

Mô hình giáo dục HEI Schools (Phần Lan)

Cách giáo dc Phn Lan hiện nay đang đứng top đầu thế gii

Mô hình giáo dc Phn Lan rt đặc bit, khiến cho hc sinh được t do phát trin bn thân và không bao gi s ti trường.

Phn Lan đứng th 3 trong danh sách các quc gia có h thng giáo dc phát trin nht thế gii. Khi nhìn vào phương pháp giáo dc ca h, mi người hiu ngay được ti sao hc sinh đất nước này chưa bao gi chu áp lc thi c và thích đi hc đến vy.

“Mt nn giáo dc cht lượng cho chúng ta kh năng chiến đấu chng li s thiếu hiu biết và nghèo đói”, Charles Range – cu thành viên h vin M nói.

S độc đáo ca mô hình giáo dc Phn Lan nm ch giáo viên không giao bài tp v nhà cho hc sinh mi ngày, không có các bài kim tra thường xuyên. Thay vào đó, giáo viên s lng nghe nhng gì hc sinh nói và đối x vi các em như nhng người có suy nghĩ độc lp.

Phn Lan, mc đích hc tp là để hc sinh hnh phúc, tôn trng bn thân và nhng người khác. Khác vi n Độ hay M, Phn Lan không có các k thi kim tra theo tiêu chun toàn quc, nơi đim s quyết định mt người có vào trường tt hay không. Người Phn Lan dy con cái phi biết đối mt vi nhng khó khăn trong cuc sng ch không phi c đạt đim cao trong k thi.

Hc sinh Phn Lan được xếp loi da trên thành tích cá nhân và các tiêu chí đánh giá do chính giáo viên quyết định. Chính ph tp trung vào vic biến trường hc thành mt nơi an toàn, bình đẳng và tr em có th hc hi nhiu th.

T nhng năm 1980, tt c các trường hc Phn Lan cung cp các ba ăn min phí ti trường, dch v chăm sóc sc khe ti tân, chú trng đến sc khe tâm thn thông qua tư vn tâm lý cho hc sinh, t chc nhiu bui hướng dn để hc sinh hiu rõ được bn thân mình mun gì.

Giáo dc Phn Lan không chú trng v đim s hay th hng mà là to ra mt bu không khí xã hi bình đẳng, hài hòa và hnh phúc để hc sinh d dàng tri nghim hc tp.

Hu hết các hc sinh dành na gi nhà sau gi hc để làm các yêu cu giáo viên trên lp đưa ra. Các em hu như hoàn thành mi vic trong thi gian trường vì ch có mt vài lp hc mi ngày. Hc sinh được ngh khong 15-20 phút để ăn ung, gii trí, thư giãn và làm các công vic khác. Không có thi gian biu cng nhc, do đó hc sinh ít căng thng hơn.

Các hc sinh đều bình đẳng, hp tác, không cnh tranh. Các trường không gây áp lc trong vic xếp hng hc sinh, h tin người chiến thng không phi đạt đim s cao mà giúp nhng người khác đạt đến trình độ ngang hàng vi nhau.

Ch nghĩa cá nhân được đề cao trong quá trình đánh giá da trên nhu cu ca mi hc sinh, nhưng tính tp th và thúc đẩy s hp tác gia hc sinh và giáo viên được coi là rt quan trng.

Giáo viên tin rng, hc sinh là nhng đứa tr cn được vui v khi đến trường để hc tp và cng hiến hết mình. Trng tâm được đặt vào vic dy hc sinh tr thành nhng người có tư duy, biết cng hiến cho xã hi, t quyết nhng vic mình mun.

nhiu trường khác nhau ti Phn Lan, sân chơi được to ra bi ý kiến ​​đóng góp ca hc sinh khi kiến ​​trúc sư nói chuyn vi các em v nhng gì chúng mun.

Phn Lan không có bài tp v nhà hay bài kim tra bt ng nào dành cho hc sinh. Giáo viên tin rng, thi gian lãng phí làm bài tp có th được s dng để thc hin các s thích, ngh thut, th thao hoc nu ăn. Điu này có th dy nhng bài hc cuc sng và có tác dng gim căng thng cho tr em.

H thng giáo dc Phn Lan chia thành 3 giai đon chính:

– Giáo dc mm non

Giáo dc mm non Phn Lan không bt buc nhưng được hu hết mi người cho con theo hc. Đây là giai đon rt quan trng để phát trin k năng hp tác, giao tiếp, to nn tng cho tr đi hc c đời. Giai đon chun b này kéo dài đến năm 7 tui.

Thành ph cũng tr tin cho nhng bà m mun dy con ti nhà trong 3 năm đầu tiên. Trong mt s trường hp, nhân viên địa phương s thnh thong ti thăm để xem môi trường hc tp ti nhà có phù hp vi tr không. Ti các trường tp trung, đối vi nhóm tr t 3 tui tr xung s có 3 người ln (1 giáo viên và 2 y tá) ph trách 12 hc sinh, đối vi nhóm tr 3 – 6 tui s có 20 hc sinh trong mt lp hc.

 Giáo dc toàn din cơ bn

Chương trình giáo dc toàn din cơ bn kéo dài 9 năm, t lp 1 ti lp 9. Lp hc nh, hiếm khi có hơn 20 hc sinh. Ngay t đầu, hc sinh phi hc 2 ngôn ng khác ngoài tiếng Phn Lan hoc tiếng Thy Đin. Hc sinh t lp 1 –ti lp 9 dành 4 ~11 tiết mi tun để hc các lp ngh thut, âm nhc, nu ăn, mc, kim loi, dt may.

Bài tp v nhà rt ít để nhường ch cho các hot động ngoi khóa. Ví d, ngoài hc nhc trường, hc sinh còn theo hc các trường âm nhc chuyên bit do nhà nước tr cp sau gi hc vi 1 khon phí nh. Hc sinh có th chơi mt loi nhc c theo s thích.

Vic đọc sách để gii trí được khuyến khích mnh m. Phn Lan xut bn sách thiếu nhi nhiu hơn bt k quc gia nào khác.

Trong nhng năm đầu tiên ca chương trình giáo dc toàn din, vic chm đim ch da trên vic đánh giá bng li nói hơn là cho đim c th. Không có bt k bài kim tra nào.

– Giáo dc trung hc ph thông

Giáo dc trung hc ph thông bt đầu t 15 hoc 16 tui, kéo dài 3 đến 4 năm. Chương trình này trước đây là tùy chn nhưng sau đó tr thành bt buc k t tháng 9/2021.

Hc sinh trung hc ph thông Phn Lan có th chn hc ngh hoc chun b cho các k thi vào trường đại hc, các môn hc tùy theo tng ngành. Vic tuyn sinh cp 3 da vào đim trung bình, mt s trường hp có th áp dng các bài kim tra và phng vn. Năm 2007, 51% s hc sinh hc tiếp cp 3.

Tuy nhiên, chương trình hc này không cng nhc, hc sinh tt nghip trường ngh vn có đủ điu kin để vào mt trường đại hc khác. Cá bit có nhng hc sinh theo hc c 2 trường cùng lúc, va hc ngh va hc văn hóa. Hc phí đều min phí, hc sinh được hưởng các dch v chăm sóc sc khe, ba trưa, sách v, phương tin đi li để đến trường.

Sau khi tt nghip cp 3, hc sinh tt nghip trường ngh s nhn chng ch ca trường ngh, s còn li s nhn được bng cp 3 và tham gia k thi tuyn sinh đại hc cp quc gia.