3 tuổi – 6 tuổi

3 tuổi – 6 tuổi

Chương trình cho trẻ 3-6 tuổi tại WK Academy bao gồm:

Ngôn ngữ chính:

Ngôn ngữ mẹ đẻ: Trẻ sẽ được giáo dục bằng cách sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, đảm bảo rằng họ có thể hiểu và sử dụng ngôn ngữ này một cách linh hoạt.

Ngôn ngữ thứ hai: Chương trình có thể cung cấp một môi trường nơi trẻ có thể tiếp xúc và học một ngôn ngữ thứ hai thông qua các hoạt động và tương tác hàng ngày.

Phương pháp giảng dạy:

Học thông qua trải nghiệm: Trẻ em trong độ tuổi này thường học thông qua trải nghiệm và hoạt động thực hành. Chương trình có thể tích hợp nhiều hoạt động sáng tạo, chơi, và thực hành.

Học qua trò chơi: Trò chơi có thể được sử dụng như một phương pháp giảng dạy hiệu quả để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, kỹ năng xã hội và kỹ năng khác.

Nội dung giảng dạy:

Chủ đề phong phú: Chương trình có thể bao gồm nhiều chủ đề khác nhau để mở rộng vốn từ vựng và kiến thức của trẻ.

Câu chuyện và sách: Sử dụng câu chuyện và sách là một cách tuyệt vời để giới thiệu từ vựng mới và kích thích sự sáng tạo.

Tương tác xã hội:

Hợp tác và giao tiếp: Chương trình có thể tập trung vào phát triển kỹ năng giao tiếp và hợp tác thông qua các hoạt động nhóm và tương tác xã hội.

Giao tiếp giữa học viên và giáo viên: Môi trường học có thể khuyến khích sự tương tác và giao tiếp giữa học viên và giáo viên để xây dựng niềm tin và tạo điều kiện thuận lợi cho việc học.

Đánh giá và theo dõi:

Đánh giá liên tục: Chương trình có thể sử dụng các phương pháp đánh giá liên tục để theo dõi sự tiến bộ của trẻ và điều chỉnh hoạt động giảng dạy theo cách phù hợp.

Phản hồi xây dựng: Cung cấp phản hồi tích cực và xây dựng để khuyến khích sự phát triển của trẻ.